Ilya Minkov

Ilya Minkov

Venture capital investor. Sharing stories of inspiring founders.